Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Chrupasy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU AS BABUNI.PL

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.asbabuni.pl. Stanowi ona wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 RODO.

Administrator zapewnia, że stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator dba o to by dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Administrator – AS BABUNI Sp. z o.o. z siedzibą Niemcach (kod 21-003) ul. Różana 37 , NIP 7132691074, REGON: 43052981600000, KRS 0000069115 adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • Klient – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
 • Naruszenie ochrony danych osobowych– naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 • Przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym asbabuni.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora danych w przypadku:
  1. gdy Klient Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient Serwisu (art. 6 ust. l lit. b RODO),
  3. w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),
  5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. w celach marketingowych Administratora, polegających na informowaniu Klienta o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Klienta Serwisu. Brak podania danych osobowych przez Klienta może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których ich podanie jest niezbędne.
 3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 4. Przy pomocy formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 5. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Klienta, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 powyżej.
 6. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 7. Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 8. Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta Serwisu.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w celu informowania Klientów o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 10. W ramach Serwisu Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Klienta, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez niego dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być on zainteresowany, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących negatywne skutki prawne wobec Klienta lub wpływających na niego w inny istotny sposób.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 2. prawo dostępu do danych oraz do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO) – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator udostępnia jej dane, a także przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 3. prawo uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie o ile jest to możliwe i nie narusza praw osób trzecich;
 4. prawo do sprostowania (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo zgłosić wniosek o usuniecie niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnienia ich lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 5. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO) – na tej podstawie Administrator może zaprzestać dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 7. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator może wydać dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą;
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych (art. 21 ust. 2 RODO) – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 9. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 10. prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 11. prawo do skargi (art. 77 RODO) – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).
 12. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres Administratora;
  2. na adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl
 13. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 14. Odpowiedź będzie udzielana na adres poczty elektronicznej z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej (w takim przypadku należy podać adres poczty elektronicznej).

IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
 2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które mogą wykorzystywać pliki cookies m.in. w następujących celach:
 • monitorowanie ruchu na stronach internetowych Administratora;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Administratora,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajduje się w Polityce plików cookies.

V. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2 listopada 2021 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH SERWISU AS BABUNI.PL

§1. WSTĘP

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

§2. DEFINICJE

AS BABUNI – zarządzająca Serwisem AS BABUNI Sp. z o.o. z siedzibą Niemcach (kod 21-003) ul. Różana 37, NIP 7132691074, REGON: 43052981600000, KRS 0000069115

Dane Osobowe – wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez AS BABUNI i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu asbabuni.pl i nieposiadająca Konta lub do niego nie zalogowana.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług elektronicznych lub nabywa Towary za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z AS BABUNI czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto- wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, oznaczona unikalną nazwą (login) i zabezpieczona hasłem, w której gromadzone są Dane Osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

Operator Płatności – wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych.

Produkt – produkty fizyczne oferowane do sprzedaży przez AS BABUNI w ramach Serwisu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z AS BABUNI umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki AS BABUNI i Klienta oraz warunki składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży.

Rejestracja – proces tworzenia Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, polegający na podaniu przez Klienta a następnie zapisaniu w Serwisie, wymaganych danych i uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. Proces Rejestracji obejmuje m.in. wybranie odpowiedniego identyfikatora (loginu) i hasła oraz danych kontaktowych.

Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym asbabuni.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający przeglądanie zawartości, dokonywanie Rejestracji, zarządzanie Kontem, a także zamawianie Towarów przez Klientów;

Strona Internetowa – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.

Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta pomiędzy Klientem a AS BABUNI na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AS BABUNI a Klientem z wykorzystaniem Serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną AS BABUNI na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis jest udostępniany przez AS BABUNI za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do AS BABUNI, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nienaruszający praw AS BABUNI oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.

W ramach Serwisu AS BABUNI oferuje następujące usługi elektroniczne:

przeglądanie zawartości Serwisu;

korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności;

składanie Zamówień,

Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji Konta.

Do dokonania skutecznej rejestracji Konta wymagane jest dokładne zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy AS BABUNI. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić AS BABUNI na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:

udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;

podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;

podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;

przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;

podejmowaniu akcji, które mogą przeciążyć Serwis;

a także wszelkich innych działaniach wpływających na poprawne funkcjonowanie Serwisu.

AS BABUNI komunikować będzie się z Klientem z wykorzystaniem wskazanego przez niego w procesie rejestracji adresu poczty elektronicznej.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne dla każdego Klienta.

AS BABUNI zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących zarówno własnych produktów i usług jak również produktów i usług swoich kontrahentów, w formach stosowanych w Internecie.

Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez AS BABUNI, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej.

Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;

zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies;

posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu należy wysłać stosowne zapytanie do AS BABUNI na adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl

AS BABUNI dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne, jednak nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do AS BABUNI na adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl

AS BABUNI informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (np. zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu.

AS BABUNI za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi elektroniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

AS BABUNI zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania AS BABUNI będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.

Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Klienta podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

AS BABUNI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z korzystaniem z Serwisu spowodowane brakiem dostępu do Internetu będące po stronie Klienta.

§5. REJESTRACJA KONTA

Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.

Klient może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.

Konto umożliwia Klientowi korzystanie m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:

tworzenia listy zakupów,

składania Zamówień,

przeglądania historii Zamówień

dokonywania płatności na rzecz AS BABUNI.

W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, oraz określić swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie, zaakceptować Regulamin a następnie nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Po tej czynności Klient otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do aktywacji Konta wraz z aktualnym Regulaminem.

Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Klienta. Od tego momentu Klient ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego pełnych funkcjonalności.

Aktywacja Konta przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wskazane w procesie Rejestracji są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.

W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane.

W celu dokonania Rejestracji za pomocą serwisu Facebook lub Google należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk „Zarejestruj przez Facebook” lub „Zarejestruj przez Google” i zalogować się do serwisu Facebook.com lub Google.com udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com lub Google.com danych niezbędnych do Rejestracji.

W przypadku osób fizycznych do założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu zajętego uprzednio przez innego Klienta.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie.

Zarejestrowany i zalogowany Klient może edytować i poprawiać swoje dane.

Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów a także udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez AS BABUNI nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§6. SKLEP INTERNETOWY.

Sklep Internetowy jest dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.

Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie Konta, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie Zamówienia.

Towary oferowane w ramach Serwisu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem AS BABUNI do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną AS BABUNI przez Klienta.

Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie podając dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz dane niezbędne do dostarczenia Towaru. Ponadto w ramach formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT na Towary objęte Zamówieniem, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.

W trakcie składania Zamówienia Towaru do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub podobnego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Towaru, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje o:

przedmiocie Zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów, w tym kosztach dostawy,

wybranej metodzie zapłaty,

wybranym sposobie dostawy.

Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub podobnego oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od AS BABUNI, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a AS BABUNI Umowy Sprzedaży danego Towaru.

W trakcie realizacji Zamówienia (tj. w czasie po jego złożeniu) Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.

Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym AS BABUNI skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

§7. DOSTAWA

Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia.

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.

Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§8. CENY I PROMOCJE

Ceny sprzedaży wskazane są każdorazowo przy danym Towarze oferowanym w ramach Serwisu.

Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również ceny netto Towaru (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT) oraz stawka podatku VAT uwzględnionego w cenie brutto.

AS BABUNI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów oferowanych w ramach Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

AS BABUNI zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.

W ramach ogłaszanych promocji AS BABUNI zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.

Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§9. PŁATNOŚCI

Klient może według swojego wyboru, dokonać płatności przed dostarczeniem Towaru wybierając jedną z dostępnych w ramach Serwisu metod płatności elektronicznych albo przy jego odbiorze gotówką (za pobraniem).

Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.

Do dokonania przez Klienta płatności niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).

Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.

Przed dokonaniem płatności Klient powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.

Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.

W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Klienta dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność.

Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§10. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia, a w przypadku Umów Sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.

Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy/Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie AS BABUNI w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (Konsument) lub Załącznik nr 2 (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, AS BABUNI niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AS BABUNI.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

AS BABUNI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy

Koszty zwrotu (odesłania) Towaru ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy umowa, którą zawarł z AS BABUNI posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§11. REKLAMACJE

AS BABUNI jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub gdy przedmiot umowy ma wadę.

Wszelkie reklamacje z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.

Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:

błędów lub pomyłek Konsumenta,

nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych będących po stronie Konsumenta,

działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy AS BABUNI w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.

Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji AS BABUNI zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.

AS BABUNI rozpatruje reklamację w terminie 14 dni (czternaście) od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, AS BABUNI wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami i nie mają zastosowania do Konsumentów jak również Przedsiębiorców na prawach konsumentów.

W przypadku Umów Sprzedaży w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność AS BABUNI z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych Towarów.

Na Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży AS BABUNI udziela gwarancji na okres do dnia upływu przydatności Towaru do spożycia. Data przydatności do spożycia znajduje się na opakowaniu Towaru.

Odpowiedzialność AS BABUNI w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. AS BABUNI ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy AS BABUNI a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AS BABUNI.

§13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących AS BABUNI i podlegają prawnej ochronie.

Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.

§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

AS BABUNI Sp. z o.o. jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Danych Osobowych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.

Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Klient, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane Osobowe można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2021 r.

AS BABUNI zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu.

Zmiany lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po 14 dni od daty publikacji jego nowej treści w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących AS BABUNI ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klienta.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a AS BABUNI, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy dla konsumenta

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

AS BABUNI Sp. z o.o.

Różana 37

21-003 Niemce

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………………………………………….. i dotyczącej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………………………. zł (słownie ………………………………………………………….. złotych):

przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..……………………………….

lub

przelewem na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta: ……………………………………………………….

*brak wskazania spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób jakiego użył Konsument

Załącznik nr 2 – wzór odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data zamówienia: …………………………….

AS BABUNI Sp. z o.o.

Różana 37

21-003 Niemce

 

OŚWIADCZENIE

PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………………………………………….. i dotyczącej …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ………………………………. zł (słownie …………………………………………………………….  złotych:

przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..……………………………….

lub

przelewem na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………..

Jednocześnie, oświadczam, że zawarta umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej wskazane w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,  działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych nam powierzonych. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

AS BABUNI Sp. z o.o. z siedzibą Niemcach (kod 21-003) ul. Różana 37 , NIP 7132691074, REGON: 43052981600000, KRS 0000069115 adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl jest administratorem danych osobowych  (dalej: Administrator) swoich pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osób, których dotyczą przetwarzane są:

 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług;
 • w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji. Przetwarzane w tym celu dane obejmują: nazwisko i imię (imiona), adres do korespondencji,  numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

Dane osobowe przetwarzane do celów informacyjnych i marketingowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

Przetwarzanie danych przekazanych Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a), b),   c) lub f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te przetwarzane są w celu, w jakim zostały udostępnione.

 

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

 

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

 

Dane osób, przy pomocy których kontrahenci wykonują umowy zawarte z Administratorem,  przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu i w sposób określony przez administratora przekazywanych danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:

Podanie danych dla celów realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej wykonania. W przypadku odmowy udostępnienia danych, realizacja celu umowy nie będzie możliwa.

 

Podanie danych dla celów informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie nie będzie możliwe wykonanie przez Administratora określonych czynności, w szczególności takich jak: informowanie o aktualnych pakietach, promocjach, nowym zakresie usług obowiązujących u Administratora.

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową inną aniżeli świadczenie usług jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania związanych z tym rozliczeń finansowych.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych.

 

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzane są w celu w jakim zostały udostępnione i są usuwane po jego zrealizowaniu.

 

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez administratora danych osobowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu realizacji obowiązków Administratora bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora .

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych:  dostawcy usług IT, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych usług oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, Administrator działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:

Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Klientów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane osobowe.

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być zainteresowane te osoby, na podstawie ich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób określonych skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

DANE KONTAKTOWE:

Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem:

 • drogą korespondencyjną – na adres siedziby Administratora
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@asbabuni.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora zawarte jest w Polityce prywatności.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES I STOSOWANE TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies, pixeli (kody pikselowe) i stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzania danych osobowych za ich pomocą, które stosowane są na oficjalnej stronie internetowej AS BABUNI Spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemcach umieszczonej pod adresem www.asbabuni.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi zwanych „Serwisem”.

I. COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, ponieważ przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przeglądarki internetowej.
 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane m.in.:
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „analityczne” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także w celach remarketingowych z użyciem tzw. third party cookies (ciasteczka stron trzecich).
 1. W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Pliki cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartfonu lub innego urządzenia, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.
 3. Za pomocą stosowanych technologii internetowych Administrator może przetwarzać np.:
  1. dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersję systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersję i rodzaj przeglądarki internetowej;
  2. dziennik / zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;
  3. dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji Użytkownika uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania – (długość i szerokość geograficzna, ISP np. Play/Orange, inne podane przez Użytkownika dane lokalizacyjne), takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
  4. inne dane na temat korzystania z Serwisu, które mogą być przetwarzane, jeśli Użytkownik odwiedza lub korzysta ze stron internetowych Administratora, np. źródło wejścia pod UTM, kampanię reklamową, z której Użytkownik wszedł na stronę, referrale, linki, w które kliknął Użytkownik, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony, jakie reklamy zobaczył Użytkownik oraz gdzie je zobaczył.
 4. W związku z dostępem do Serwisu dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu Administrator ocenia niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych, aby poprzez analizę ich zachowania przewidywać przyszłe zachowanie, jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA STOSOWANYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH

 1. Administrator wykorzystuje stosowane technologie internetowe do:
 2. zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania własnej strony internetowej (odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkownika);
 4. analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. w celach reklamowych (w tym profilowania, remarketingu, retargetingu) i łączenia się z mediami społecznościami, wyświetlania reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach) mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań lub profili. Mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies) partnerów reklamowych Administrator Celem Administratora jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy behawioralnej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim informacje o produktach lub usługach, które oglądał lub sprawdzał już na jego stronach.
 6. Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na stronach internetowych Administratora odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych (tj. pozostanie na stronie internetowej). W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie) oraz na używanie informacji zapisanych w plikach cookies przez Administratora.
 7. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies.
 8. Domyślnym ustawieniem większości wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Można jednak zmienić ustawienia w wyszukiwarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.
 9. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania stron internetowych Administratora, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

IV. FUNKCJONALNOŚCI LUB TECHNOLOGIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

  1. Administrator na swoich stronach korzysta z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony (np. usługi czat, callpage) oraz z analityką, reklamą behawioralną (opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych.
  2. Na stronach internetowych Administratora lub fanpage’ach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook, Instagram (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like” „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść ze stron internetowych Administratora może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień prywatności Użytkownika, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na profil Użytkownika). Za pomocą tych wtyczek Użytkownicy mogą jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli Użytkownicy zainstalują odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na urządzenie końcowe Użytkownika i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas odwiedzin Użytkownika w Serwisie internetowym Administratora. Użytkownicy w każdej chwili mogą dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli Użytkownicy aktywowali używanie wtyczki, wówczas przetwarzane są następujące dane i przekazywane do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).
  3. Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

V. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies dostawców zewnętrznych Administratora, informuje on, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

VI. COFNIĘCIE ZGODY NA PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę i dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. W wyniku zmiany ustawień w przeglądarce Użytkownika zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usunięte zostaną wszystkie cookies lub Użytkownik będzie używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawień pliku opt- out trzeba dokonać ponownie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie do instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.).
 2. Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,  działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych nam powierzonych. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

AS BABUNI Sp. z o.o. z siedzibą Niemcach (kod 21-003) ul. Różana 37 , NIP 7132691074, REGON: 43052981600000, KRS 0000069115 adres poczty elektronicznej: sklep@asbabuni.pl jest administratorem danych osobowych  (dalej: Administrator) swoich pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osób, których dotyczą przetwarzane są:

 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług;
 • w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji. Przetwarzane w tym celu dane obejmują: nazwisko i imię (imiona), adres do korespondencji,  numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane do celów informacyjnych i marketingowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych przekazanych Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a), b),   c) lub f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te przetwarzane są w celu, w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Dane osób, przy pomocy których kontrahenci wykonują umowy zawarte z Administratorem,  przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu i w sposób określony przez administratora przekazywanych danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:

Podanie danych dla celów realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej wykonania. W przypadku odmowy udostępnienia danych, realizacja celu umowy nie będzie możliwa.

Podanie danych dla celów informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie nie będzie możliwe wykonanie przez Administratora określonych czynności, w szczególności takich jak: informowanie o aktualnych pakietach, promocjach, nowym zakresie usług obowiązujących u Administratora.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową inną aniżeli świadczenie usług jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania związanych z tym rozliczeń finansowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych.

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzane są w celu w jakim zostały udostępnione i są usuwane po jego zrealizowaniu.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez administratora danych osobowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu realizacji obowiązków Administratora bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora .

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych:  dostawcy usług IT, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych usług oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, Administrator działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:

Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Klientów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane osobowe.

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być zainteresowane te osoby, na podstawie ich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób określonych skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

DANE KONTAKTOWE:

Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem:

 • drogą korespondencyjną – na adres siedziby Administratora
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@asbabuni.pl

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora zawarte jest w Polityce prywatności.

KLAUZULE DO FORMULARZY SERWISU AS BABUNI

1. REJESTRACJA

Administratorem Twoich danych osobowych jest AS Babuni Spółka z o.o. z siedzibą w Niemcach. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności

 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki. *
 • Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Mam świadomość, że w dowolnym momencie mogę wycofać swoją zgodę.

2. ZAKŁADKA KONTAKT

Pod formularzem kontaktowym należy umieścić poniży tekst.

Administratorem wskazanych w formularzu danych osobowych jest AS Babuni Spółka z o.o. z siedzibą w Niemcach. Dane te przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za jego pośrednictwem. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

3. ZAMÓWIENIE

Pod kreatorem przed naciśnięciem „DODAJ”

Prowadzę działalność gospodarczą*:

 • tak
 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Oświadczam, że niniejsza czynność związana jest z prowadzoną przeze mnie jednoosobową działalnością gospodarczą oraz że:
 • posiada ona dla mnie charakter zawodowy
 • nie posiada dla mnie charakteru zawodowego
 • inne
 • nie

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.*
 • Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Mam świadomość, że w dowolnym momencie mogę wycofać swoją zgodę.

4. STOPKA E-MAIL

Administratorem danych osobowych przesłanych pod ten adres za pośrednictwem poczty elektronicznej jest AS BABUNI Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się <tutaj>.